BørneIntra v2.19.1

Specialtilbuddet Tigerhuset

Vores kerneopgave:

Skabe trygge udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet for og med alle børn - uanset børnenes forudsætninger.

Skiftende billeder

Specialtilbuddet Tigerhuset er et dagtilbud under § 32 i Serviceloven. Tigerhuset har plads til 12 børn, og ligger på samme matrikel som Børnehuset Birkemose. Vi har fælles legeplads og personalefaciliteter, hvilket giver mulighed for samarbejde i hverdagen. Tigerhuset er en del af distrikt Søndersøs dagtilbud, men modtager børn fra hele kommunen. I Tigerhuset er der ud over pædagoger med specialpædagogisk viden tilknyttet fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og psykolog. Det tværfaglige samarbejde medvirker til et højt fagligt niveau i kontinuerlig udvikling.

 

Målgruppen er børn fra 2 år og 10 månederi til skolestart. Børn der har vanskeligheder i et sådan omfang, at deres generelle trivsel, læring og udvikling kræver særlige indsatser. Børnene har specifikke eller generelle udviklingsforstyrelser. For eksempel inden for sprog/kommunikation, sanseintegration, kognition, motorik, emotionelt og socialt.

Vores kerneopgave er at skabe udviklende læringsmiljøer af høj kvalitet for alle børn - uanset børnenes forudsætninger. Vi tilpasser rammer, krav og udfordringer til barnets individuelle udviklingsniveau, ressourcer og behov. Med udgangspunkt i barnets helhedssituation og motivation, vores viden om børns udvikling, og det enkelte barns udfordrunger og zone for nærmeste udvikling, tilrettelægger vi en tværfaglig indsats, der fremmer barnets udvikling af et positivt selvværd, selvstændighed og lyst til læring. Det vægtes højt, at børnene indgår i børnefællesskaber og lærer at lege, da de via legen lærer, hvordan de anvender legetøj, og lærer at lege med andre.

 

Hverdagen er kendetegnet af en genkendelig og forudsigelig struktur, således at børnene får ro og overskud til at fordybe sig i leg, læring og socialt samvær. Dagsprogrammer og aktiviteter er visualiseret med boardmaker-symboler.

Børnene støttes til udvikling af motoriske færdigheder, og i at kunne bruge legeredskaber som for eksempel gynger og cykler. Sprog og kommunikation understøtter vi visuelt med boardmaker-symboler og Tegn til Tale. Vib ruger blandt andet Karlstadmodellen og Pecs relaterede metoder til, at udvikle børnenes sprog og kommunikation. Børnene får støtte til deres følelsesmæssige udvikling, og hjælp til at lære almindelig hensigtsmæssig adfærd. Vi har fokus på tryghed, relationer, robusthed og mestring, som vi arbejder med gennem barnets udvikling af selvregulereing, forståelse for andre børn  og sociale spilleregler.

 

Tigerhuset har et udvidet forældresamarbejde, som vægtes højt i dagligdagen. Forældresamarbejdet praktiseres via daglig dialog og møder - såvel de planlagte, som de spontane. Ud over dette anvendes kontaktbøger, der sikre den daglige information mellem hjemmet og børnehaven. Vi vægter tillid og åbenhed højt, da dette sikre den bedst mulige deling af viden om barnet til gavn for barnet.

 

Tigerhuset er registreret på Tilbudportalen. Visitation til Tigerhuset foregår gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Visitationen revurderes en gang årligt.

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder